Ołowiany diabeł

 

Dr med. Jerzy Oleszkiewicz

 

Prawie każda patologia jest wieloprzyczynowa. W dążeniu do opanowania agresji młodzieży - należy uwzględnić możliwość zatoksycznienia mózgu ołowiem i kadmem. Wynika to z analizy pierwiastkowej włosów metodą spektroskopii absorpcji atomowej wykonanej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Udokumentowano, że nadmiar ołowiu i niedobór magnezu, który jest neutralizatorem tej neurotoksyny - jest znamienny i powszechny. Dlatego konieczna jest masowa suplementacja magnezem młodzieży szkolnej.

Ołów jest jednym z największych zagrożeń dla życia biologicznego na ziemi. Niestety jest wszechobecny w naszym środowisku. Przenika do organizmów ludzkich i zwierzęcych drogą pokarmową, oddechową oraz przez skórę.

Być może metal ten, znany od kilku tysięcy lat, odegrał istotną rolę w upadku cywilizacji - m.in. imperium faraonów i cesarstwa rzymskiego: starożytni używali ołowianych kotłów do produkcji wina gronowego, za pośrednictwem którego ołowiana trucizna przenikała do ich organizmów. Jest również hipoteza przypisująca degenerację władców Kremla, znanych z dewiacji psychicznych i okrucieństw, dzięki korzystaniu z zainstalowanych w XVII w. wodociągów z ołowianymi zbiornikami na wodę i rurami odprowadzającymi.

Ołów był od dawna znany jako niebezpieczna substancja, lecz na początku XX w. prawie każdy produkt codziennego użytku zawierał jakąś dawkę tego metalu. Poważne konsekwencje zdrowotne spowodowała dopiero rozpoczęta w USA w 1923 r. produkcja ołowiu na skalę przemysłową, jako dodatek do paliw silników samochodowych. Amerykański badacz Patterson udokumentował, że przed 1923 r. w atmosferze nie było prawie w ogóle związków ołowiu, a od tego czasu ich stężenie stale i niebezpiecznie rosło. Usunięcie ołowiu z benzyny stało się jego życiowym celem. Doprowadził do uchwalenia słynnej ustawy Clean Air Act (uchwała o czystym powietrzu) z 1970 r. i do wprowadzenia w 1986 r. zakazu sprzedaży benzyny ołowiowej w Stanach Zjednoczonych. Niemal natychmiast poziom ołowiu we krwi Amerykanów obniżył się o 80 procent. Mimo to żyjący dzisiaj Amerykanie mają około 625 razy wyższe stężenie ołowiu we krwi niż ich przodkowie 100 lat temu. Konserwy i inne pojemniki lutowane przy użyciu materiałów zawierających ołów zostały wycofane ze sprzedaży w Ameryce dopiero w 1993 r.

W krajach uprzemysłowionych ilość ołowiu w atmosferze nadal rośnie, całkowicie legalnie, głównie za sprawą kopalń, przetwórstwa metali oraz kilku innych gałęzi przemysłu.

Od dawna wiadomo jest, że ołów jest neurotoksyną, powodować może zaburzenia zachowań, halucynacje, itp. (Bryson B. 2003)

W latach siedemdziesiątych prof. Bożena Hager - Małecka u 300 dzieci zamieszkałych w pobliżu Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach stwierdziła ołowicę. Z ogólnej liczby tych dzieci aż 10% uczęszczało do szkół specjalnych. (Oleszkiewicz J. 1996)

W osiemdziesiątych latach badano zawartość metali toksycznych u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi leczonych w Zespole Psychosomatycznym przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. Niemal powszechne było, nawet wielokrotne, przekroczenie dopuszczalnych poziomów ołowiu oraz kadmu (zawartego w dymie tytoniowym). Równocześnie udokumentowano drastyczne niedobory naturalnych neutralizatorów powyższych toksyn - mianowicie magnezu i cynku. Niedobory ilościowe tych neutralizatorów powodują, że metale toksyczne włączając się w procesy metabolizmu przenikają do mózgu. Długotrwałe uzupełnianie magnezu (odtrutki ołowiu) i cynku - jako neutralizatora kadmu, najczęściej powodowało poprawę w zakresie nadpobudliwości psychomotorycznej dzieci. Wyniki tych prac przedstawiane były na Europejskim Kongresie Psychosomatycznym (Oleszkiewicz J. 1988) oraz na Światowej Konferencji Toksykologicznej w New Delhi. (Darzynkiewicz K. 1993)

Badania laboratoryjne włosów prowadzone były pod kierownictwem dr Krystyny Radomskiej metodą spektroskopii absorpcji atomowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Metodą tą przebadano już ponad 30 tysięcy Polaków wszystkich grup wiekowych. Nadmiar ołowiu i niedobór magnezu jest znamienny i powszechny. (Dunicz - Sokołowska A. 2006) Inni autorzy również donoszą o pozytywnych wynikach suplementacji magnezem dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji. (Mousain-Bosc 2006,Starobrad-Hermelin B. 1997, Kozielec T. 2002)

Bardzo skutecznie prowadzą do utraty magnezu stres i narkotyki.

Wydaje się, że u dzieci z opóźnieniem sprawności intelektualnej i u których testy psychologiczne nie wykazują organicznego uszkodzenia mózgu - należy uwzględniać celowość prowadzenia działań detoksykacyjnych. Detoksykacja i dożywienie mózgu również przyczyniać się może do polepszenia wyników pracy psychologów.

Niedobory substancji odżywczych w mózgu są trudno wykrywalne , gdyż nie manifestują się objawami niedożywienia. Ważny dla mózgu jest selen, witaminy : E, B1, B6, kwas nikotynowy i kwas foliowy. Według aktualnych poglądów, niedobór każdego z tych składników zaburza funkcjonowanie mózgu i prowadzić może do pogorszenia pamięci, reakcji depresyjnych i innej patologii. Zaskakujący jest wysoki odsetek mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Anglii z niedoborami tych składników pożywienia.

Celowe jest zapoznanie z tym zagadnieniem pedagogów, zwłaszcza szkół specjalnych, gdzie uczą się dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi.

Wydaje się, że zaistniała obiektywna i pilna potrzeba masowej suplementacji magnezem młodzieży szkolnej, na podobnej zasadzie jak "szklanka mleka dla ucznia".

Szczecińska lekarka swoja pracą doktorską udokumentowała, że suplementacja preparatami magnezu wpływa w sposób istotny na układ psychiczny młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego, przez co zbliża ich do młodzieży normalnej. (Drybańska-Kalita A. 1992)

Nasza współczesna szkoła, m.in. dzięki komputeryzacji, zaburzyła równowagę między wysiłkiem intelektualnym i pamięciowym a rozwojem ruchowym. A przecież ćwiczenia fizyczne miedzy innymi usprawniają dopływ krwi do mózgu oraz stymulują jego aktywność. Taki skutek aktywności fizycznej stał się już bezdyskusyjnym faktem.

Autor przekazuje wyrazy wdzięczności za dyskusje i pomoc w uzyskaniu piśmiennictwa Pani prof. Alfredzie Graczyk i Pani dr Aldonie Dunicz – Sokołowskiej.

 

PIŚMIENNICTWO.

Bryson B. Krótka historia prawie wszystkiego. Tytuł oryginału A Short History of Nearly Everything. 2003, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 162 - 173.

Darzynkiewicz K., Graczyk A., Oleszkiewicz J., Radomska K., Sokołowska M., Świątkowska E., Watras J. Magnesium deficiency in polish children and psychosomatic disturbances : Medical and psychological aspects, International Journal of toxicology, occupational and environmental health. vol. 2, No 1, january 1993, New Delhi, 84.

Drybańska - Kalita A. Wpływ różnych sposobów suplementacji magnezem na stan zdrowia dzieci specjalnej troski. Praca na stopień doktora nauk medycznych z Zakładu Medycyny Rodzinnej Instytutu Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Kierownik i Promotor Prof. dr hab. med. Tadeusz Kozielec, Szczecin 1992.

Dunicz-Sokołowska A., Radomska K., Długaszek M., Graczyk A., Contens of bioelements and toxic metals in the Polish population determined by hair analysis. Part 1. Childrec aged 1 to 10 years. Magnesium Research 2006, str. 34 - 35.

Dunicz - Sokołowska A., Graczyk A., Radomska K., Długaszek M., Wlaźlak E., Surkont G. Part 2. Young persons aged 10 - 20 years. Magnesium Research 2006, 1-13.

Kozielec T., Radomska K., Kędzierska E., Graczyk A.,,Durska G., Karakiewicz B., Fabian W. Wpływ suplementacji magnezem na stężenie ołowiu i kadmu w erytrocytach i we włosach u dzieci. Pediatria Polska 2002, LXXXVII, 4.

Mousain - Bosc M., Roche M., Polge A., Pradal-Prat D., Rapin J., Bali J.P. Improvement of neurobehavioral disordes in children supplemented with magnesium - vitamin B6 Magnesium Research 2006, 46-52.

Oleszkiewicz J. Zaburzenia koncentracji i nadpobudliwość to uleczalne choroby cywilizacji. Warszawa 1996, 47

Oleszkiewicz J., Sokołowska M., Darzynkiewicz K., Watras J., Świątkowska E., The deficit of magnesium and the superexcitability in children with psychosomatic troubles, 17th European Conference On Psychosomatic Research, Marburg, 1988, Abstracts, 156.

Starobrad - Hermelin B., Kozielec T. The effects of magnesium physiological supplementation on hyperativity in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Positive response to magnesium oral loading test. Magnesium Research 1997, 10.2, 149 - 156.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz