HISTORIA OLSZTYŃSKIEGO ODDZIAŁU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MAGNEZOLOGICZNEGO

 

1995

- 30 listopada 1995 r. powołanie Olsztyńskiego Oddziału PTMag w siedzibie Akademii Rolniczo-Technicznej. Przewodniczącą zostaje dr Krystyna A. Skibniewska, a zastępcami: prof. dr hab. A. Krauze i dr M. Zalewska; Oddział liczy 22 Członków

- wykład dr Krystyny A. Skibniewskiej nt: „Składniki mineralne w pożywieniu mieszkańców Olsztyna” (30.11.1995 r.)

 

1996

- promocja PTMag; Przewodnicząca Oddziału dr Krystyna A. Skibniewska udzieliła obszernego wywiadu „Dziennikowi Pojezierza” nt.: „Władca życia”, omawiając szeroki historię magnezologii i znaczenie magnezu oraz innych biopierwiastków w funkcjonowaniu organizmu człowieka;

- trzy spotkania organizacyjno-naukowe (23.02., 2.04., 22.10.) w tym referat naukowy prof. dr hab. A. Repsa nt.: „Możliwości obniżenia zawartości sodu w produktach mleczarskich” (22.10.1996 r.)

- udział Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag w V Sympozjum Magnezologiczne pt.: „Biopierwiastki i metale toksyczne w środowisku człowieka” w Warszawie (16-17.09.1996 r.)

- promocja soli niskosodowej, wysokomagnezowej Magdisol produkowanej przez PPH Manaka w Bydgoszczy (22.10.1996 r.)

 

 

1997

- odczyt prof. dr hab. Anny Krauze z Zakładu Mikroelementów Katedry Chemii Rolnej Wydziału Rolniczego ART. nt.: „Cynk w roślinach zbożowych” (11.06.1997 r.)

- czynny udział Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag w VI Sympozjum Magnezologicznym w Bydgoszczy

- podjęcie przez Oddział organizacji w czerwcu 1999 roku VII Sympozjum Magnezologicznego pod hasłem „Magnez- środowisko, żywność, zdrowie” - powołanie komitetu organizacyjnego i naukowego

- Olsztyński Oddział PTMag liczy 23 Członków

 

1998

- dwa wykłady dr n. med. Jerzego Oleszkiewicza (Prezesa Warszawskiego Oddziału PTMag) nt.: „Rola magnezu i cynku w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji u dzieci i młodzieży”- pierwszy wygłoszone w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dla lekarzy) i drugi w Kortowie – dla członków i sympatyków Olsztyńskiego Oddziału PTMag (7.01.1998 r.)

- zebranie, na którym studenci przedstawili prace prezentowane na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie; prace dotyczą możliwości suplementowania pieczywa preparatami składników mineralnych oraz dostępności składników mineralnych z pieczywa (1.06.1998 r.)

- podczas III Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego Pani dr Krystyny A. Skibniewskiej zostaje wybrana na Członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

 

1999

- organizacja VII Sympozjum Magnezologicznego pod hasłem „Magnez- środowisko, żywność, zdrowie” (22-24.06.1999r.), co zaowocowało nawiązaniem naukowych kontaktów z naukowcami z wielu krajów m.in. Francji, Niemiec, Węgier

- przeniesienie do Olsztyna Redakcji „Biuletynu Magnezologicznego”

- Redaktorem Naczelnym „Biuletynu Magnezologicznego” zostaje prof. dr hab. Teresa Wojnowska, a Sekretarzem redakcji dr Krystyna A. Skibniewska

- w celu zapewnienia ciągłości Biuletynu dr Krystyna A. Skibniewska
z udziałem dwóch innych Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag przygotowuje nr 3/4 tomu 4

- wykład doc. dr hab. Marii Soral-Śmietany nt.: „Bioelementy w produktach zbożowych”

- zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano nowe władze; Przewodniczącą Olsztyńskiego Oddziału PTMag ponownie została
dr Krystyna A. Skibniewska

- Olsztyński Oddział PTMag liczy 28 Członków

 

2000

- tworzenie struktury Redakcji „Biuletynu Magnezologicznego” oraz procedur kwalifikacji prac do druku

- podpisanie porozumienie pomiędzy Olsztyńskim Oddziałem PTMag
a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olszynie w sprawie wydawania „Biuletynu Magnezologicznego” (21.11.2000r.)

- uczestnictwo dr Krystyny A. Skibniewskiej w VII Międzynarodowym Sympozjum Magnezowym „MAG 2000” w Vichy (Francja), gdzie zaprezentowała doniesienie nt.: „Studia nad pobraniem magnezu, wapnia
i fosforu z pożywieniem” oraz pracę posterową autorstwa prof. dr hab. Józefa Koca i dr Krystyny A. Skibniewskiej

- uczestnictwo dr Krystyny A. Skibniewskiej w VII Symposium on Analytical and Environmental Problems w Szeged (Węgry), gdzie zaprezentowała prace w formie posterowej

- zebranie Członków Oddziału organizacyjno-naukowe, na którym dr Krystyna A. Skibniewska wygłosiła doniesienie prezentowane na sympozjum w Vichy.

- dr Krystyna A. Skibniewska i prof. dr hab. Józef Koc Członkami Zarządu Głównego PTMag – druga kadencja

- Olsztyński Oddział PTMag liczy 29 Członków

 

2001

- prace nad podwyższeniem rangi – punktacji (do 3 pkt.) „Biuletynu Magnezologicznego”

- dwa zebrania Członków Oddziału (15.06.2001 i 23.11.2001)

- przedstawienie przez Członków Koła Ekologów Żywności referatu nt.: „Badanie zmian zawartości wolnych fosforanów (V) w mięsie indyczym podczas przechowywania” wygłoszonego na VI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu

- przedstawienie przez Członków Koła Ekologów Żywności referatu nt.: Badanie uwalniania dodanych związków fosforu w mięsie indyczym podczas przechowywania” wygłoszonego na XXX Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

- wykład doc. dr hab. Marii Soral-Śmietany nt.: „Skrobia – pochodzenie botaniczne, właściwości i funkcje”

- czynny udział Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag w VII Międzynarodowym Zjeździe PTMag „Postępy w badaniach nad pierwiastkami”, Nałęczów (20-22.09.2001 r.)

 

2002

- zmiana nazwy wydawanego czasopisma „Biuletyn Magnezologiczny” na „Journal of Elementology” i utrzymanie ciągłości wydawniczej tego czasopisma

- zebranie Członków Oddziału, na którym Członków Koła Ekologów Żywności wygłosili referat nt.: „Żywność a nowotwory – czyli czy musimy zachorować na raka”

- Olsztyński Oddział PTMag powiększył się o dwóch nowych Członków - liczy 31 osób.

 

2003

- „Journal of Elementology” jako kwartalnik został zaliczony do kategorii B
(3 pkt.) w punktacji Zespołu P06. Czasopismo zostało także zgłoszone do trzech zagranicznych baz przeglądowych.

- duża aktywność naukowa Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag – czynny udział w krajowych i zagranicznych sympozjach, publikacja prac
w Journal of Elementology

- Olsztyński Oddział PTMag liczy 30 Członków

 

2004

- z dniem 16.04.2004 roku Zespół P06 podniósł punktację dla czasopisma „Journal of Elementology” do 4 pkt.

- zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano nowe władze; Przewodniczącą Olsztyńskiego Oddziału PTMag została
dr inż. Jadwiga Wierzbowska

 

2005

- podstawową działalnością Oddziału w 2005 roku było wydawanie czasopisma „Journal of Elementology”, jako organu Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza

- duża aktywność naukowa; uczestnictwo Członków w 1st Annual European Congres, X Jubilee Polish Magnesium „Magnesium and other bioelements in organism and environment” (23-24.09.2005 r.), gdzie przedstwiono 6 prac

 

2006

- podstawową działalnością Oddziału w 2006 roku, podobnie jak
w poprzednich latach, było wydawanie kolejnych numerów czasopisma „Journal of Elementology”, w którym swoje prace publikowali również Członkowie Oddziału (4 prace)

- Olsztyński Oddział PTMag powiększył się o trzech nowych Członków

 

 

2007

- udział w uroczystym spotkaniu z okazji XX-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, które odbyło się na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 

2008

- od 2008 roku czasopismo „Journal of Elementology” jest indeksowane
i cytowane w: Scientific Citation Index Expanded (Sci. Search) i Journal Citation Reports/ Science Edition

- publikacja 7 prac Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag w „Journal of Elementology”

- czynne uczestnictwo w Jubileuszowym Sympozjum PTMag z okazji 100 rocznicy urodzin prof. J. Aleksandrowicza (11-13.09.2008 r.) w Krakowie, gdzie Członkowie Oddziału przestawili dwie prace oraz brali udział w pracach Komitetu Organizacyjnego tego Sympozjum

 

 

2009

- Olsztyński Oddział PTMag był współorganizatorem seminarium nt.: „Inżynieria ekologiczna jej zastosowanie do zarządzania obiegami składników – jako metoda powstrzymywania światowego kryzysu żywnościowego
i deficytu wody”, które odbyło się na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa UWM w Olsztynie

 

2012

- w skład zespołu redakcyjnego „Journal of Elementology” wchodzą;

prof. dr hab. Teresa Wojnowska – Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Józef Koc – Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. Jadwiga Wierzbowska – sekretarz Redakcji

dr hab. Katarzyna Glńska-Lewczuk, prof. UWM

dr hab. Stanisław Sienkiewicz, prof. UWM

- dr Sławomir Krzebietke prowadzi stronę internetową czasopisma „Journal of Elementology”

- publikacja 6 prac naukowych Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag w „Journal of Elementology”

- uczestnictwo Członków w XIV Zjeździe PTMag „Dziś i jutro magnez” w Sandomierzu (14-16.09.2012 r.)

 

 

2018

W 2018 roku (16.05.2018 r.) zostało zwołane Nadzwyczajne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, któremu przewodniczyła Wiceprezes Zarządu Głównego PTMag, Pani prof. dr hab. inż. Krystyna A. Skibniewska, prof. em., podczas którego wybrano Nowy Zarząd Oddziału w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału:

dr inż. Anna Gątarska - Prezes Zarządu Oddziału

dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM - Wiceprezes Zarządu Oddziału

prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału

dr inż. Iwona Szerszunowicz - Sekretarz Zarządu Oddziału

dr hab. inż. Anna Nogalska - Skarbnik Zarządu Oddziału

dr Agata Borowik - Członek Zarządu Oddziału

dr inż. Marcin Sidoruk - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału:

prof. dr hab. inż. Krystyna Skibniewska, prof. em. - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału

dr hab. inż. Sławomir Krzebietke - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału

Krótka informacja o strukturze i jego składzie została opublikowana w czasopiśmie „Wiadomości Uniwersyteckie” (2018, nr 6-7/226-227, 15) wydawanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W 2018 roku od czasu powołania nowego Zarządu Oddziału, w ramach działalności Oddziału Towarzystwa odbyły się dwa zebrania, dwa wykłady naukowe i jedno seminarium. Podczas zebrań (18.06.2018r., 14.12.2018r.) omawiano sprawy, dotyczące aktualnej działalności i aktywności Oddziału Towarzystwa (krótkie streszczenia znajdują się na stronie internetowej Oddziału).

Prelegenci wykładów i seminarium prezentowali wyniki własnych badań naukowych. Tematyka prezentowanych prac dotyczyła: jakości i bezpieczeństwa pstrąga oraz wpływu technologii gospodarowania wodą w hodowli tych ryb, a także roli tryptofanu w organizmie, w tym roli enzymów oraz niektórych mikro- i makropierwiastków w szlaku biochemicznym przemian tryptofanu.

Prace wygłosili:

  - Barszcz A., „Jakość i bezpieczeństwo mięsa pstrąga z polskiej akwakultury" – seminarium (11.06.2018r.)

- Majewski M.S. „Regulation of human disorders by adequate nutrients intake - the crucial role of tryptophan metabolic pathway" – wykład (16.05.2018

- Sidoruk M. „Wpływ technologii gospodarowania wodą w chowie pstrąga tęczowego na jakość wód" – wykład (14.12.2018 r.)

Osobom prezentującym prace zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające tą aktywność, co będzie dalej praktykowane przez Oddział.

Członkowie Olsztyńskiego Oddziału PTMag, w ramach działalności Towarzystwa również promowali „Journal of Elementology” podczas różnych wystąpień, byli autorami i recenzentami prac naukowych w tym czasopiśmie. Redaktor Naczelny tego czasopisma Pan dr hab. inż. Sławomira Krzebietke, omawiał m.in. profil naukowy tego periodyku podczas:

- XXI Naukowej Konferencji Magnezologicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (26.05.2018r.)

- Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, XVII Zjazdu Katedr Uprawy Roli i Żywienia Roślin Ogrodniczych (Poznań – Puszczykowo, 12–14.06.2018r.)

- posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (25.06.2018r.).

W roku 2018 członkowie Oddziału byli współautorami 15 publikacji opublikowanych
w „Journal of Elementology”:

Wśród innych działalności Członków Oddziału Towarzystwa należy wymienić:

- włączenie się w organizację Konferencji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), która odbędzie się
|w dniach 23-24.05.2019r., a której współorganizatorem jest Oddział Olsztyński PTMag

- zgromadzenie materiałów/informacje o dotychczasowej działalności Oddziału, w celu przygotowania historii

- rozpoczęcie cyklu zajęć warsztatowo-wykładowych w jednej z olsztyńskich szkół średnich, tematycznie spójnych z działalnością Towarzystwa (10.12.2018 r.)

- przeprowadzenie warsztatów i wykładów, w ramach Olsztyńskich Dni Nauki
i Sztuki, organizowanych corocznie przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie (26-28.09.2018 r.).

Z końcem 2018 roku Oddział liczy 44 Członków.

 

 

2019

- Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego współorganizatorem międzynarodowej konferencji - XXIV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej oraz VII International Session of Young Scientific Staff, która odbyła się w dniach 23-24.05.2019 r. w Olsztynie.

 

2020

   

15.01.2020

- zebranie informacyjno-sprawozdawcze zorganizowane dla członków Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa.

- wykład pt. „Składniki mineralne w marchwi pochodzącej z upraw ekologicznych i konwencjonalnych”, który poprowadziła Pani dr inż. Elżbieta Tońska z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

23-25.09.2020

- Członkowie Towarzystwa zorganizowali i przeprowadzili zajęcia popularno-naukowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w ramach "XVIII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki", dostosowując formę prowadzonych zajęć do sytuacji epidemicznej panującej w regionie. Zajęcia zostały przeprowadzone on-line za pośrednictwem platform edukacyjnych, ale były również takie, które odbyły się w formie tradycyjnej w budynkach uczelni i w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

W 2020 roku opracowana została historia Olsztyńskiego Oddziału PTMag i udostępniona na stronie internetowej towarzystwa (http://www.ptmag.pl/olsztyn/o-nas).

W roku sprawozdawczym działalność Olsztyńskiego Oddziału PTMag była ograniczona, ze względu na rozpowszechniającą się epidemię choroby COVID-19.

 

 

2021

Działalność Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag) w roku 2021 była bardzo ograniczona, w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemią oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 363).

 

 

2022

 

21-23.09.2022

- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęcia popularno-naukowe przez Członków OOPTMag  w ramach "XIX Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki", 

 

9.12.2022

- Wykład ogólnouczelniany pt. "Wody butelkowane - czy wiemy co pijemy", przedstawiła Pani dr inż. Anna Gątarska z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezes Olsztyńskiego Oddziału PTMag. Wykład połączony był z prezentacją wód występujących na rynku olsztyńskim, a tematyka wydarzenia, dotyczyła naturalnych wód mineralnych i źródlanych.

 

- zebranie informacyjno-sprawozdawcze zorganizowane dla członków Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa.

 

2023

15.02.2023

  Wywiad udzielony przez dr inż. Annę Gątarską - Prezesa OOPTMag dla Wiadomości Uniwersyteckich UWM w Olsztynie nt. "Z kranu czy z butelki” (Wiad. Uniw. 2023, nr 2, str. 28-29) -  (https://uwm.edu.pl/sites/default/files/wiadomosci_uniweryteckie/2023-wu/wu-2023-02.pdf).

1.03.2023

- zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Olsztyńskiego Oddziału PTMag dotyczące omówienia spraw związanych z działalnością Towarzystwa, w tym  przeprowadzenia wyborów w Oddziale.

 

12.04.2023

- Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego podczas którego wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału.

 

 

 

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz