HISTORIA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MAGNEZOLOGICZNEGO

1995

 • 27 lutego 1995 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego w Szczecinie zwraca się z prośbą do dyrektora Zakładu Chemiczno-Farmaceutycznego „Farmapol” w Poznaniu Pana Stanisława Rybki o podjęcie działań mających na celu utworzenie Oddziału PTMag w Pozaniu.
 • Spotkanie założycielskie Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Magnezologicznego odbyło się dnia 6 maja 1995 roku o godz. 11.00 w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Poznaniu przy ul.  Słowackiego 8, podlegającej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Poznaniu.
 • Dnia 6 maja 1995 roku wybrano tymczasowy zarząd Oddziału Poznańkiego PTMag.  Przewodniczącym został mgr Stanisław Rybka, zastępcą: ppłk dr n med. Jacek Karwacki a sekretarzem dr Krystyna Latour. Na tym spotkaniu nie doszło do formalnego powołania Oddziału z uwagi na małą liczbę uczestników.
 • Dnia 12 grudnia 1995 roku odbyło się powtórne spotkanie założycielskie Oddziału Wielkopolskiego PTMag, gdzie wybrano czteroosobowy Zarząd Oddziału. Prezesem Oddziału został mgr Stanisław Rybka, Sekretarzem ppłk dr n med. Jacek Karwacki, Skarbnikiem mgr inż. Renata Gaj a Członkiem Zarządu dr Krystyna Latour.

1996

 • Prezes Zarządu podejmuje liczne próby zachęcenia, szczególnie osób pracujących naukowo w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych, o zasilenie grona Członków Oddziału Wielkopolskiego PTMag. Oddział Wielkopolski PTMag liczy 16 członków.

2005

 • Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego PTMag, odbyło się dnia 17 maja 2005 w Collegium Chemicum. Wykład wygłosiła dr hab. Maria Iskra z Akademii Medycznej w Poznaniu pt. „Ocena stężenia miedzi i cynku w hipomagnezemii w surowicy krwi mężczyzn z przewlekłym niedokrwieniem tętnic kończyn dolnych leczonych operacyjnie.”
 • Aktywność naukowa Członków w 1st Annual European Congres, X Jubilee Polish Magnesium „Magnesium and other bioelements in organism and environment” (Kraków, 23-24.09.2005r.), prezentacja dwóch posterów

2007

 • Udział w uroczystym spotkaniu z okazji XX-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, które odbyło się na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

2008

 • Dnia 10 kwietnia 2008 roku o godzinie 14.00 wznowiono działalność Wielkopolskiego Oddziału PTMag. Z tej okazji odbyło się zebranie, w bibliotece Zakładu Chemii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • W zebraniu uczestniczyła Prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska Przewodnicząca Zarządu Głównego PTMag w Polsce, która zapoznała zebranych z aktualną problematykę naukową i edukacyjną PTMag w Polsce.
 • Wykład wygłosiła lek. med. Magdalena Snoch z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pt. „Magnez i choroby naczyń krwionośnych.”
 • W trakcie zebrania uregulowane zostały sprawy organizacyjne oddziału w Poznaniu. Przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego. Prezesem zarządu została dr hab. Marię Iskrę, Wiceprezesem mgr Stanisław Rybka oraz prof. UAM dr hab. Danuta Barałkiewicz, skarbnikem dr hab. Maria Pioruńska-Stolzmann a sekretarzem dr Magdalena Kasprzyk. Do komisji rewizyjnej wybrano dr Annę Pioruńską-Mikołajczaj (Przewodnicząca), dr Hankę Gramowską (Vice-przewodniczącą), mgr Magdalenę Budzyń (sekretarz).
 • Dnia 21 kwietnia 2008r pani Profesor Maria Iska została członkiem Rady Naukowej Programu „Woda dla zdrowia”, który działa pod patronatem Towarzystwa.
 • Czynne uczestnictwo w Jubileuszowym Sympozjum PTMag z okazji 100 rocznicy urodzin prof. J. Aleksandrowicza (11-13.09.2008r.) w Krakowie, gdzie Członkowie Oddziału przestawili komunikat.
 • Odział powiększył się o 9 nowych Członków – liczy 25 osób

2009

 • Czynny udział Członków Wielkopolskiego Oddziału PTMag w XI Międzynarodowym Zjeździe PTMag „Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka”, Nałęczów (3-5.09.2009r.). Podczas zjazdu wykład wygłosiła prof. dr hab. Maria Iskra pt. „Biomonitoring pierwiastków śladowych w ścianie naczyniowej”.
 • Zainicjowano współpracę Wielkopolskiego Oddz. PTMag z radiem Merkury w ramach platformy „Woda dla zdrowia”.

2010

 • Oddział Wielkopolskiego Towarzystwa PTMag jest organizatorem XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego pod hasłem „Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka” (2-4.09.2010r.)
 • Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PTMag aktywnie uczestniczyli w naukowej części zjazdu przedstawiając 2 wykłady, 4 wystąpienia oraz 6 prezentacji plakatowych
 • W ramach współpracy z poznańskim radiem Merkury dnia 19 maja 2010 prof. dr hab. Maria Iskra udzieliła wywiadu dotyczącego „Magnezu i pierwiastków śladowych w wodach do picia”.   

2011

 • Działalność Oddziału koncentrowała się na prowadzeniu badań naukowych dotyczących magnezu i innych pierwiastków śladowych, czego efektem były dwie publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

2012

 • Czynny udział Członków w XIV Zjeździe PTMag „Dziś i jutro magnez” w Sandomierzu (14-16.09.2012 r.). Podczas zjazdu przedstawione Członkowie Odziału Wilekopolskiego wygłosili dwa wykłady.
 • Pani Prof. Maria Iskra wygłosiła wykład pt. „Znaczenie miedzi i cynku w chorobach układu krążenia”, podczas XI Sympozjum z cyklu „Pierwiastki śladowe w środowisku” zorganizowanego w Olsztynie w dniach 28-29.05.2012r .

2014

 • Udział Członków Oddziału Wielkopolskiego w XV Międzynarodowej Konferencji PTMag „Magnez – pierwiastkiem życia” zorganizowanej przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  w dniach 19-20 września 2014r.

Podczas Konferencji Członkowie Oddziału wygłosili 2 wykłady oraz zaprezentowali 3 postery konferencyjne. 

2016

 • Udział Członków Oddziału Wielkopolskiego w XVI Międzynarodowej Konferencji PTMag „Jawny i Utajony Niedobór Magnezu” oraz XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Pierwiastki Śladowe w Środowisku. Problemy Ekologiczne i Analityczne” zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniach 4-6 września 2016r.
  Podczas Konferencji Prof. Witold Grzebisz wygłosił wykład pt. Jawny i utajony niedobór magnezu w roślinach uprawnych.

2018

 • Udział Członków Oddziału Wielkopolskiego w XXI Naukowej Konferencji Magnezologicznej „Pierwiastki w środowisku i medycynie” zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w dniu 28 maja 2018r.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, XVII Zjazdu Katedr Uprawy Roli i Żywienia Roślin Ogrodniczych (Poznań – Puszczykowo, 12–14.06.2018r.)
 • Dnia 10 grudnia 20218 roku odbyło się Zebranie Wielkopolskiego Oddziału PTMag w Centrum Biologii Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wykład pt. Opracowanie procedur oznaczania pierwiastków metodą LA-ICP-Ms w tkankach miękkich i zastosowanie jej w mapowaniu Ti, Al, V w błonie śluzowej” wygłosił dr Adam Sajnóg z Wydziału Chemii, UAM.
 • Z końcem 2018 roku Oddział liczy 21 czynnych Członków.

2020 - 2022

 • Działalność Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag) w latach 2020-2021 była bardzo ograniczona, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemią oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 363).

2023

 • Dnia 21 kwietnia 2023 roku o godz. 13.00 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego podczas którego wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału. Prezesem zarządu została dr hab. Anetta Hanć, prof. uczelni, Wiceprezesem dr hab. Bogna Gryszczyńska oraz prof. dr hab. Katarzyna Przygocka-Cyna, skarbnikem dr Agnieszka Andrzejewska a sekretarzem prof. Joanna Suliburska.. Do komisji rewizyjnej wybrano dr hab. Magdalenę Budzyń (Przewodnicząca), dr inż. Marię Biber (Vice-przewodniczącą), dr Adama Sajnoga (sekretarz).
 • Podczas spotkania Oddziału odbyły się również dwa wykłady naukowe. Pierwszy wykład pt. Rola magnezu w patogenezie zaburzeń metabolicznych” wygłosiła dr Marta Pelczyńska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Natomiast drugi wykład pt. „Magnez – problemy i wyzwania w rolnictwie” przedstawiła prof. Przemysław Barłóg z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • W dniach 16-18 październik 2023 roku odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Magnezologiczna PTMag w Lublinie, w której czynny udział wzięło 10 członków Oddziału Wielkopolskiego. W czasie konferencji Członkowie Oddziału wygłosili 4 wykłady oraz 1 komunikat.
 • Podczas konferencji w Lublinie Profesorowi Witoldowi Grzebiszowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została nadana Godność Honorowego Członka PTMag
 • Dnia 1.12.2023 o godz.12.30 odbyło się zebranie informacyjno-sprawozdawcze zorganizowane dla członków Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu.

  Wykłady wygłosili zaproszeni goście:

  Dr Tomasz Urbanowicz z Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przedstawi wykład pt. “Znaczenie pierwiastków ​w chorobach sercowo-naczyniowych. Rola współpracy klinicysty i chemika.”​

  ​Prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk z Pracowni Biogeochemii, Wydziału Nauk Geograficznych ​i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu przedstawi wykład pt. “Na styku geologii ​i chemii: geochemiczny zapis Antropocenu w osadach jeziornych.”​

 • Z końcem 2023 roku Oddział liczy 30 Członków.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz