The conference registration and abstract submission will be open March 25, 2020. To register to the XVIII International Conference of the Polish Society of Magnesium Science you should fill the form below following the rules:

 1. Every participant sholud register individually.
 2. Please take care for giving your proper and actual e-mail address because it is necessary for whole registration process and later contact with organizers.
 3. The filling of all form fields are required (unless otherwise stated). If you want to change some information later, please contact the organizers.
 4. The abstract should be submitted by the Presenter. No changes in submitted abstracts are possible.
 5. Please read all conference information before registration and abstract submission.

General information

Invoice details / Dane do fakturyKlauzula informacyjna w związku z zawarciem umowy udziału w konferencji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
 2. Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail anna.buchlinska@up.lublin.pl lub telefonicznie 81-445-60-12
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, „Znaczenie pierwiastków w różnych aspektach życia człowieka”, Pani/Pana w niej udziału oraz wydrukowania, opublikowania i dostarczenia materiałów pokonferencyjnych na podstawie zawartej umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia ogólnego.);
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy udziału w konferencji oraz publikacji materiałów pokonferencyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, a co za tym idzie brak możliwości udziału w konferencji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) Przenoszenia danych, c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konferencji oraz dostarczenia materiałów pokonferencyjnych, a następnie w celach udokumentowania wystawienia faktury przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz