Historia

Pierwszy egzemplarz czasopisma pod nazwą „Biuletyn magnezologiczny” został opublikowany w 1989 roku w Krakowie i był zaprezentowany na zjeździe założycielskim Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Pierwszy egzemplarz nie zawierał publikacji naukowych i miał charakter informacyjny. Przedstawiona w nim była biografia prof. Juliana Aleksandrowicza oraz osiągnięcia osób interesujących się problematyką dotyczącą magnezu i innych biopierwiastków. Od 1992 do 1999 roku Biuletyn magnezologiczny w różnym formacie był redagowany przez prof. Tadeusza Kozielca, który w tym okresie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu PTMg. Do roku 1996 numeru 7 czasopismo nie posiadało numeru ISSN, 8 grudnia 1996 roku nadano periodykowi nr ISSN 1427-4205. Profesor Kozielec był również autorem pierwszego logo, które po akceptacji Zarządu PTMg zostało umieszczone na okładce czasopisma. Siedzibą redakcji Biuletynu Magnezologicznego w Szczecinie była Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej PAM. W 1999 roku na prośbę ówczesnego Redaktora Naczelnego Biuletynu Magnezologicznego prof. Tadeusza Kozielec Zarząd Główny PTMg, którego prezesem wówczas był prof. Lech Walasek, na zjeździe w Bydgoszczy wyraził zgodę na przeniesienie redakcji biuletynu ze Szczecina do Olsztyna. Od roku 1999 do 2017 roku Redaktorem Naczelnym czasopisma Naukowego Journal of Elementology (do roku 2003 Biuletynu Magnezologicznego) była prof. dr hab. Teresa Wojnowska, a od 2018 roku funkcję Redaktora Naczelnego pełni dr hab. inż. Sławomir Krzebietke. Od wspomnianego roku czasopismo ukazuje się regularnie 4 razy do roku, nigdy nie miało opóźnienia wydawniczego ani nie wydano numerów łączonych. Od 2001 funkcjonowała strona internetowa czasopisma, w 2003 stworzono drugą stronę internetową, która funkcjonowała do roku 2012 oferując już pełny dostęp do streszczeń, a od 2005 roku również do pełnych wersji plików z artykułami (on-line) – dostęp bezpłatny. W roku 2012 w ramach projektu grantu Index Plus - MNiSW do użytku oddano nową stronę internetową, która posiadała możliwość zarządzania całym procesem wydawniczym łącznie z tworzeniem bazy ogólnie dostępnych artykułów naukowych i przypisania ich również do odpowiednich kategorii. W latach 1999 -2006 artykuły są publikowane w języku polskim z angielskim streszczeniem. Od 2007 prace są wydawane w języku angielskim z polskim streszczeniem, a od 2015 wyłącznie w języku angielskim. W 2011 roku wystąpiono o nadanie nr DOI, który właściwie zaczął funkcjonować w 2014 roku, czasopismo otrzymało prefiks 10.5601 i pod tym numerem funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od roku 2012 każdy artykuł jest recenzowany przez minimum dwóch niezależnych recenzentów spoza miejsca afiliacji autorów. Recenzenci wykonują recenzję anonimowo, Autor nie zna Recenzenta. Co kwartał w wersji drukowanej jest publikowana lista recenzentów, w wersji on-line. W roku 2015 wprowadzono również kontrole artykułów pod względem antyplagiatu z wykorzystaniem oprogramowania Plagiat.pl. W roku 2007 zmienia się szata graficzna czasopisma z jednolitej białej na kolorową każdy zeszyt odpowiada innej porze roku marzec (zielony), czerwiec (czerwony), wrzesień (brązowy), grudzień (granatowy). W roku 2015 przy każdym artykule w nagłówku pojawia się cytacja danego artykułu łącznie z logiem czasopisma. Czasopismo od września 2007 r. znajduje się w bazie SCI, aktualnie podlega ocenie Thomson Reuters. Pierwszy wskaźnik wpływu Impact factor (IF) w 2010 r. wynosił 0,354 w kolejnych latach systematycznie pioł się w górę 0,378 (2011), 0,643 (2013); 0,69 (2014); 0,719 (2015); 0,641 (2016); (0,684) 2017  z wyjątkiem roku 2012 (0,281) – związane to było z nieuwzględnieniem jednego z zeszytów w ocenie czasopisma. Od roku 2013 posiada już 5-letni IF 0,568 (2013); 0,755 (2014); 0,779 (2015); 0,700(2016); 0,779(2017). Bardzo zbliżone wskaźniki wpływu jednoroczne do pięcioletnich świadczą o bardzo stabilnej pozycji omawianego czasopisma na arenie światowej. Ponadto J. Elem. indeksowane jest przez Index Copernicus International 2001(1,92); 2002(1,81); 2003(1,80); 2004(3,08); 2005(2,47); 2006(4,26); 2007(5,11); 2008(5,16); 2009(5,11); 2010(4,89); 2011(11,42); 2012(11,51); 2013(10,85); 2014 (13,53) - (ICV = 123,34); 2015 (ICV = 157,14); 2016 (ICV = 143,09); 2017(ICV = 146,41). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło czasopismo J. Elem. odpowiednio w zależności od roku i pozycji na 6 pkt. w 2007-2009 i 15 pkt. 2010 – 2016. Czasopismo znajduje się w bazach renomowanych bibliotek w Polsce i na świecie: EBSCO, ELSEVIER, CAB Abstracts, Global Health, Agro-Librex, CBR, Polska Bibliografia Lekarska, Science Citation Index Expanded (Sci Search®, SCI-Ex), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, EMBASE, SCImago Journal Rank (SJR), Cabell’s International.

Zakres merytoryczny prac przyjmowanych w roku 2000

Journal of Elementology (kwartalnik) zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian biopierwiastków i dziedzin pokrewnych.

Obecnie

W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian związków organicznych i mineralnych. Problematyka badawcza obejmuje związki organiczne i mineralne w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym i genetycznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk przyrodniczych oraz z dziedziny nauk chemicznych.

 

Funkcje osób w Redakcji Biuletynu Magnezologicznego w Szczecinie w latach 1989 – 1999.

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Tadeusz Kozielec

Sekretarz

Dr hab. Dariusz Chlubek

Redaktorzy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gregorczyk

dr n.med. Lilia Kotkowiak

dr n.med. Iwona Noceń

lek. Med. Jolanta Późniak

mgr Tadeusz Wojtaszek

Komitet Naukowy

Zbigniew Borzęcki (Lublin), Dariusz Chlubek (Szczecin), Alfreda Graczyk (Warszawa), Józef Koc (Olsztyn), Tadeusz Kozielec (Szczecin), Stanisław Kozłowski (Poznań), Zygmunt Machoy (Szczecin), Tadeusz Mikulski (Szczecin), Andrzej Milewicz (Wrocław), Grzegorz A. Nowak (Olsztyn), Wanda Nowak (Szczecin), Andrzej Papierkowski (Lublin), Andrzej Rajewski (Poznań), Zbigniew Rutkowski (Wrocław), Aleksander B. Skotnicki (Kraków), Stanisław Stanosz (Szczecin), Lech Walasek (Bydgoszcz), Teresa Wojnowska (Olsztyn),

Funkcje osób w Redakcji Journal of Elementology (do roku 2003 Biuletynu Magnezologicznego) w latach 1999 - 2022

 1. Prof. dr hab. Teresa Wojnowska,  1999-2017  Redaktor Naczelny; od 2018 Edytor Senior
 2. Prof. dr hab. Józef Koc, 1999-2000 Redaktor; 2000-2017 Zastępca Redaktora Naczelnego; 2018 Edytor Senior
 3. Prof. dr hab. Krystyna Skibniewska 1999-2004 Sekretarz; 2008-2018 Komitet Naukowy
 4. Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – Sekretarz 2005-2011; 2012-2018 Redaktor działowy
 5. Prof. dr hab. inż. Jadwiga Wierzbowska - od 2008 - Sekretarz; 2014-2022 Redaktor działowy
 6. dr hab. inż. Sławomir Krzebietke – od 2003 Webmaster, 2014–2015 Sekretarz; 2014-2017 Redaktor działowy; 2015-2017 - Zastępca Redaktora Naczelnego J. Elem.; 2018-2020 Redaktor Naczelny
 7. mgr inż. Ewa Mackiewicz-Walec – od 2015 Sekretarz
 8. Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz – 1999-2022 Redaktor działowy
 9. Prof. dr hab. Jan Kucharski – 2009-2018 Redaktor działowy; 2018-2022 Komitet naukowy
 10. Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski – 2013-2022 Recenzent statystyczny
 11. Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska – 2014-2018 Komitet naukowy; 2018-2022 Redaktor działowy

 

 

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz