CONFERENCE SUBJECT / TEMATYKA KONFERENCJI

The aim of the conference is to exchange knowledge and experience on the role of bioelements in various areas of life, to bring together researchers using a variety of chemical, physical and biological methods, to interest businessmen working in the area of bioelements. Therefore, the conference is an interdisciplinary event giving an opportunity to find new fields of cross-disciplinary cooperation.

The subject of the conference is the role of bioelements and bioactive compounds in the areas of medicine, veterinary, agriculture, food science, ecology and other life and environmental sciences.

Official language of the conference is Polish and English. The scientific program of the conference will include oral presentations and e-posters. Abstracts and e-posters are to be prepared in English.

____________________________________________________________________________

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi rolą biopierwiastków w różnych dziedzinach życia, naukowcami prowadzącymi badania o tej tematyce wykorzystującymi w swojej pracy metody chemiczne, fizyczne i biologiczne oraz przedstawicielami biznesu, w tym producentami żywności i leków. Wieloaspektowy charakter konferencji daje możliwość wymiany poglądów, nawiązania merytorycznej współpracy interdyscyplinarnej i rozwijania relacji biznesowych.

Tematem konferencji jest rola biopierwiastków i innych składników aktywnych w medycynie, weterynarii, rolnictwie, nauce o żywności, ekologii oraz innych naukach o życiu i środowisku.

Językiem konferencji jest język polski i język angielski. Program konferencji przewiduje wystąpienia ustne oraz prezentacje w formie e-posterów. Przy wystąpieniach w języku polskim opisy diagramów i rysunków powinny być w języku angielskim. Streszczenia referatów i e-posterów do publikacji w materiałach konferencyjnych należy przygotować w języku polskim lub angielskim.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz