CONFERENCE SUBJECT

 

      The aim of the conference is to bring together persons interested in the role of bioelements in various life areas, researchers using variety of chemical, physical, biological, and medical methods, businessmen working in the field of bioelements. Thanks of this, the conference is an interdisciplinary event giving a great opportunity to find new possibilities for cooperation. The conference subject is the role of magnesium and other bioelements in various fields:

 • medicine,
 • veterinary,
 • agriculture,
 • food science,
 • ecology,
 • other life and environmental sciences.

      Official language of the conference is Polish and English. The scientific program of conference will include presentations in oral form or as posters. Abstracts and posters must be prepared in English. For oral presentations in Polish, the descriptions of diagrams and drawings should be in English.

____________________________________________________________________________

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

     Celem konferencji jest umożliwienie spotkania osobom zainteresowanym rolą pierwiastków w różnych dziedzinach życia, naukowcom prowadzącym badania o tej tematyce przy użyciu metod chemicznych, fizycznych, biologicznych i medycznych, przedstawicielom biznesu związanego z pierwiastkami. Dzięki temu konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy.
Tematem konferencji jest rola magnezu i innych pierwiastków w różnych dziedzinach:

 • medycynie,
 • weterynarii,
 • rolnictwie,
 • nauce o żywności,
 • ekologii,
 • innych naukach o życiu i środowisku.

      Oficjalnym językiem konferencji jest język polski i język angielski. Program konferencji przewiduje wystąpienia ustne oraz w formie posterów. Streszczenia oraz postery należy przygotować w języku angielskim. Przy wystąpieniach ustnych w języku polskim opisy diagramów i rysunków powinny być w języku angielskim.  

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz